Licenční podmínky mobilní aplikace Q-Rune

Instalací a/nebo použitím mobilní aplikace Q-Rune (dále jen „Q-Rune“) vyjadřujete souhlas s tím, že budete vázáni těmito podmínkami, upravujícími licenci a poskytování digitálního obsahu (dále jen „licenční podmínky“). Proto si licenční podmínky před instalací Q-Rune nebo před použitím Q-Rune důkladně přečtěte. Pokud s licenčními podmínkami nesouhlasíte, Q-Rune neinstalujte a pokud jste mobilní aplikaci již nainstalovali, Q-Rune nepoužívejte a odinstalujte jej ze všech svých mobilních zařízení.

Q-Rune je mobilní aplikací, kterou je možné stáhnout a instalovat do mobilního elektronického zařízení prostřednictvím internetových obchodů Apple Store a Google Play (Play Store) a provozovat ji na tomto mobilním zařízení. Předpokladem řádného užití Q-Rune je mobilní zařízení opatřené operačním systémem Android, verze 8 a novější nebo iOS verze 13 a novější.

Poskytovatelem Q-Rune je obchodní společnost CertiCon a.s., se sídlem Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4355, IČO: 25083341 (dále jen „Poskytovatel“).

Uživatelem je každá fyzická osoba, která instaluje Q-Rune, užívá Q-Rune (ať na svém či na cizím mobilním zařízení) (dále jen „uživatel“).

Administrátorem služeb, které jsou poskytovány mobilní aplikací Q-Rune uživatelům je osoba, s níž bude uzavřena samostatná smlouva vztahující se k aplikaci Q-Rune a jejímu užívání anebo jiná osoba pověřená touto činností přímo uživateli nebo jejich oprávněným zástupcem a jejíž činnost bude spočívat zejména v administraci a organizaci uživatelů, jednání s Poskytovatelem a v dalších činnostech vyplývajících z ujednání s Poskytovatelem a vyplývajících z podstaty Q-Rune a těchto licenčních podmínek tak, aby uživatelé mohli aplikaci Q-Rune užívat plnohodnotně k jejímu účelu (dále jen „Administrátor služby“). Administrátor služby je povinen zajistit funkčnost Q-Rune na základě uživatelských účtů uživateli bez zbytečného odkladu.

Q-rune je chráněn vlastnickým a autorským právem Poskytovatele včetně patentů, autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství, technologických znalostí, v souladu s patentním právem, autorským právem, morálním právem, právem na ochranu obchodních tajemství, známkovým právem, právem o nekalé soutěži či s podobnými právy, ochrannými známkami, servisními značkami, mezinárodními úmluvami a/nebo ostatními předpisy vlastnického práva a zákony České republiky a dalších zemí.

Tyto licenční podmínky upravují podmínky užívání Q-Rune koncovými uživateli.

Poskytovatel tímto uděluje uživateli bezúplatnou, účelově omezenou, časově a územně neomezenou, osobní, odvolatelnou, nekomerční, nepřenosnou, nevýhradní a nedělitelnou licenci k používání Q-Rune. Licence je poskytována na dobu neurčitou.

Q-Rune je v tuto chvíli poskytován zdarma. Po dobu bezplatného poskytování Q-Rune není zobrazování reklamy či marketingových sdělení uživateli vyloučeno. Sjednává se, že Poskytovatel je oprávněn kdykoli zpoplatnit Q-Rune nebo služby s jeho poskytováním spojené. Tento záměr Poskytovatel spolu s potřebnými informacemi s dostatečným předstihem oznámí uživateli a Administrátorovi služby.

Uživatel se zavazuje neužívat Q-Rune žádným způsobem, který by jakkoli narušoval práva Poskytovatele, práva třetích osob, byl v rozporu s účelem, k němuž je Q-Rune určen nebo v rozporu s pokyny Administrátora služby či se jakýmkoli jiným způsobem vymykal běžnému očekávanému účelově určenému užívání Q-Rune. Poskytovatel si vyhrazuje veškerá práva ke Q-Rune, která uživateli nebyla výslovně udělena. Uživatel nemá žádná oprávnění k ochranným známkám Poskytovatele.

Uživatel nesmí Q-Rune komukoli prodávat, pronajímat, postupovat, půjčovat, a to ani bezúplatně, distribuovat, přenášet práva k jeho užívání nebo dále licencovat (ani částečně) či dále zpřístupňovat bez předchozího, výslovného a písemného povolení Poskytovatele ani s ním nakládat jinak, než je běžné očekávané užívání v souladu s účelem Q-Rune.

Uživatel musí mít pro užívání Q-Rune zřízen svůj uživatelský účet. Uživatelský účet uživatele zřídí Administrátor služby, kterému je uživatel povinen sdělit jméno, příjmení, emailovou adresu a text, který požaduje uvést u zvonku k nemovité věci (obvykle bytu nebo jinému prostoru), jež je oprávněn užívat. Uživatel je rovněž povinen informovat Administrátora služby v případě chybně zadaných údajů a informovat ho o každé změně těchto údajů a obrátit se na Administrátora služby v případě jakéhokoli požadavku na úpravu nebo změnu ve vedeném uživatelském účtu.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí Q-Rune a uzavření smluvního vztahu s jakoukoli osobu, zejména s osobou, o níž bude Poskytovateli známo, že nedodržuje tyto licenční podmínky, jiná smluvní ujednání nebo obecně závazné právní předpisy a toto nedodržení obecně závazných právních předpisů má nebo by mohlo mít dopad do smluvního vztahu s Poskytovatelem. Poskytovatel bude-li současně Administrátor služby si vyhrazuje oprávnění bez předchozího oznámení zrušit účet uživatele nebo jinak zamezit užívání Q-Rune uživatelem, pokud se lze důvodně domnívat, že porušuje tyto licenční podmínky nebo používá Q-Rune v rozporu s dobrými mravy, účelem aplikace a/nebo právními předpisy. V těchto případech je také Poskytovatel oprávněn uložit Administrátorovi služby, není-li jím sám, aby účet uživatele zrušil nebo jinak zamezit užívání Q-Rune uživatelem. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu nebo zamezením jeho užívání ve shora uvedených případech.

V případě, že uživatel pozbyde právní titul k nemovité věci, který ho opravňuje k užívání Q-Rune na základě zřízeného uživatelského účtu (např. vlastnické právo, spoluvlastnické právo, nájemní právo, podnájemní právo nebo jiné oprávnění k užívání) je Administrátor služby oprávněn uživatelský účet uživatele bez náhrady a bez souhlasu uživatele zrušit nebo zamezit jeho užívání. Současně je Administrátor služby oprávněn zřídit k této nemovitosti uživatelský účet pro jinou osobu.

Poskytovatel v okamžiku souhlasu uživatele s těmito licenčními podmínkami poskytne uživateli nejnovější verzi Q-Rune určenou uživatelům. Uživatel bere na vědomí, že Q-Rune včetně jeho funkcí se může v době platnosti těchto licenčních podmínek měnit, a to zejména v důsledku úprav, aktualizací, zajištění souladu s právními předpisy, souladu s vývojem mobilních zařízení, kompatibility s jinými software, programy a aplikacemi či jiných změn software.

Poskytovatel a uživatel ujednávají, že Poskytovatel nebude uživateli poskytovat pravidelně žádné konkrétní aktualizace Q-Rune. Současně ale Poskytovatel prohlašuje, že může docházet k aktualizaci Q-Rune z důvodu zlepšování plnění účelu, zlepšování či rozšiřování jeho funkcí a pro tyto případy sdělí uživateli možnost nebo nutnost aktualizace Q-Rune a poskytne návod k provedení aktualizace. V případě, že bude aktualizace označená jako nutná nebo obdobným způsobem dávajícím najevo uživateli, že jde o nezbytnou aktualizaci a uživatel aktualizaci neprovede v přiměřené době, nemá práva z vady vzniklé v důsledku neprovedené aktualizace. Poskytovatel zajistí uživateli aktualizace po dobu, po kterou to uživatel může rozumně očekávat.

Z důvodu neustálého zlepšování kvality Q-Rune je prováděna nepravidelná údržba Q-Rune. Uživatel bere na vědomí, že v době provádění údržby nemusí být Q-Rune a/nebo jeho funkce dostupný.

Poskytovatel je oprávněn v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit tyto licenční podmínky. Změna licenčních podmínek bude uživateli oznámena elektronickou poštou či zobrazena v rámci Q-Rune. Změnu licenčních podmínek může uživatel odmítnout a toto odmítnutí vyjádří tím, že odinstaluje Q-Rune ze všech mobilních zařízení, na nichž měl Q-Rune instalované. V opačném případě, zejména v případě užívání Q-Rune po datu účinnosti změn licenčních podmínek platí bez dalšího, že uživatel se změněnými licenčními podmínkami souhlasil.
Poskytovatel si vyhrazuje právo nahradit tyto licenční podmínky novými licenčními podmínkami. Sdělení o nových licenčních podmínkách a datu jejich účinnosti sdělí Poskytovatel uživateli s dostatečným předstihem sdělením odeslaným na emailovou adresu uživatele nebo sdělením v aplikaci Q-Rune. Poskytovatel může podmínit další užívání aplikace uživatelem udělením přímého a bezpodmínečného souhlasu s novými licenčními podmínkami.

Poskytovatel sděluje uživateli, že mu Q-Rune umožňuje za účelem zkvalitňování služeb poskytovaných aplikací a její aktualizace nebo za účelem zlepšení či vývoje jiných svých produktů či nových produktů, za účelem poskytování souvisejících služeb a jejich zlepšování pravidelně sbírat a zpracovávat údaje neosobní povahy, tj. technické údaje a související informace včetně technických informací o mobilním zařízení uživatele, systému a aplikačním softwaru a periferních zařízeních.

Poskytovatel na základě akceptování licenčních podmínek ze strany uživatele umožní uživateli užívat Q-Rune ke všem způsobům užití, k nimž je určen, zejména k hlasové komunikaci návštěvníka nemovitosti s uživatelem a vzdálené řízení vstupu do nemovitosti.

Poskytovatel není odpovědný za kompatibilitu mobilního zařízení uživatele s Q-Rune a současně není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou by případná instalace aplikace způsobila na zařízení uživatele. Uživatel je povinen zajistit, že jeho mobilní zařízení je před instalací Q-Rune v uživatelsky bezvadné formě a učinit vše, aby předešel jakémukoli vzniku škody.
Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody, či ztráty dat, způsobené při využívání Q-Rune, byly-li způsobeny uživatelem, Administrátorem služby, třetími osobami nebo překážkami vzniklými nezávisle na vůli Poskytovatele, zejm. za vady či škody způsobené nesprávným užíváním Q-Rune, neodborným zásahem do Q-Rune, do systémového programového vybavení a prostředí, způsobené zavirováním lokální sítě uživatele nebo jeho mobilního zařízení viry, popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším zásahem, nebo vzniklé v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců instalovaných v mobilním zařízení uživatele. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli škody nebo vady vzniklé poté, co byl uživatel Poskytovatelem nebo Administrátorem služby vyzván k tomu, aby Q-Rune ze svých mobilních zařízení odstranil, tj. odinstaloval.

Uživatel nesmí do aplikace Q-Rune jakkoli zasahovat, nesmí Q-Rune zpětně analyzovat, dekompilovat, převádět do zdrojového kódu anebo se jiným způsobem pokoušet získat zdrojový kód. Uživatel ani Administrátor služby dále nesmí Q-Rune jakkoliv upravovat a vytvářet jakákoliv další díla odvozená na základě Q-Rune s výjimkou provádění zákaznického nastavení a uživatelského účtu, které dokumentace k programu Q-Rune připouští a nesmí postupovat v rozporu s návodem / pokyny k použití.

Poskytovatel neposkytuje uživateli na Q-Rune jakoukoli záruku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Jakékoliv případné do dvou let od instalace Q-Rune uplatněné vady budou posouzeny Poskytovatelem a odstraňovány výlučně na základě rozhodnutí ze strany Poskytovatele, bude-li to možné a nebude-li to nepřiměřeně nákladné. Chybová hlášení a jiné obdobné projevy, které nemají vliv na funkčnost a nezpůsobují podstatné odchylky od sjednaných vlastností Q-Rune se považují za vadu software, která nemá vliv na jeho užívání.

Má-li uživatel za to, že digitální obsah má vadu, zavazuje se poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat, k ověření toho, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího technického nebo programového vybavení nebo síťového připojení pro přístup či užívání digitálního obsahu uživatelem. Odmítne-li uživatel součinnost poskytnout, je na uživateli, aby prokázal, že digitální obsah je poskytován vadně.

Prokáže-li Poskytovatel, že vadu způsobilo nevyhovující technické nebo programové vybavení nebo síťové připojení pro přístup či užívání digitálního obsahu uživatele nezbytné pro řádné fungování digitálního obsahu, přičemž požadavky na toto technické a další vybavení jsou specifikovány v těchto licenčních podmínkách, je na uživateli, aby prokázal, že digitální obsah je poskytován vadně.

Poskytnutí přiměřené slevy v případě vytknutí vady je vyloučeno s ohledem na bezplatné plnění ze strany Poskytovatele. V případě výskytu vady je uživatel rovněž oprávněn kdykoli odstoupit od smlouvy, a to tak, že odinstaluje aplikaci ze všech svých mobilních zařízení.

Administrátor služby je správcem a zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v souladu s přijatými interními předpisy správce nebo zpracovatele, přičemž zpracování osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované, jak elektronické, tak v papírové podobě a probíhá v informačních systémech správce nebo zpracovatele. Osobní údaje jsou zpracovávány především osobou správce nebo zpracovatele. Administrátor služby může umožnit Poskytovateli přístup k jím zpracovávaným osobním údajům uživatelů, a to pouze v souvislosti s plněním povinností dle těchto licenčních podmínek nebo s nimi jinak souvisejícími.

Poskytnutím osobních údajů Administrátorovi služby dává uživatel souhlas Administrátorovi služby ke zpracování osobních údajů v rozsahu, v jakém byly osobní údaje uživatele Administrátorovi služby předány. Instalace aplikace a zřízení uživatelského účtu předpokládá sdělení těchto údajů: Jméno a příjmení uživatele, emailová adresa, text uveřejněný na zvonku, případně mobilní telefonní číslo.

Je-li uživatelem právnická osoba, souhlasí tímto se zpracováním osobních údajů svých zástupců nebo svých zaměstnanců Administrátorem služby a zpracovateli a jejich příslušnými zástupci a prohlašuje, že má pro tento účel opatřen souhlas zástupců, zaměstnanců a dalších spolupracujících a pověřených osob, jejichž osobní údaje budou v souvislosti s těmito licenčními podmínkami zpracovávány. Před poskytnutím osobních údajů získá uživatel všechny požadované souhlasy od všech osob, jejichž osobní údaje budou správci poskytnuty. Rozsah údajů, které Administrátorovi služby v tomto případě zpracovává je jméno, příjmení osoby zvolené právnickou osobou k jejímu zastupování v souladu s těmito licenčními podmínkami, emailová adresa, text na zvonku.

Administrátor služby bude jako správce osobních údajů v rámci svého oprávněného zájmu a plnění povinností zpracovávat osobní údaje uživatele pro účely zřízení, vedení, správy a evidence uživatelských účtů a Poskytovatelem poskytnutých licencí, ke komunikaci s uživateli, řešení jejich dotazů a podnětů, k plnění zákonných povinností, z důvodů případných kontrol a řízení ze strany orgánů veřejné moci, k případnému následnému řešení vad poskytnutého plnění a k řešení případných škod a k dohledu a podpoře užívání Q-Rune, pro účely informování uživatele o Q-Rune či produktech obdobných či souvisejících. V zákonem stanovených případech je Administrátor služby oprávněn poskytnout osobní údaje orgánům veřejné moci, případně pojišťovnám za účelem likvidace pojistné události. V rámci tohoto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování.

Poskytovatel bude-li současně Administrátorem služby bude jako správce osobních údajů v rámci svého oprávněného zájmu a plnění povinností zpracovávat osobní údaje uživatele pro účely evidence poskytnutých licencí, plnění daňových a dalších povinností, z důvodů případných kontrol a řízení ze strany orgánů veřejné moci, k případnému následnému řešení vad poskytnutého plnění a k řešení případných škod a k dohledu a podpoře užívání Q-Rune, tj. zejména vedení uživatelského účtu, plnění těchto licenčních podmínek a zákonných povinností, pro účely informování uživatele o Q-Rune či produktech obdobných či souvisejících. V zákonem stanovených případech je Poskytovatel oprávněn poskytnout osobní údaje orgánům veřejné moci, případně pojišťovnám za účelem likvidace pojistné události. V rámci tohoto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování.

Uživatel instalací a užitím aplikace Q-Rune dává souhlas Administrátorovi služby ke zpracování osobních údajů dle tohoto ujednání a současně ve stejném rozsahu souhlas pro správcem pověřeného zpracovatele.

Osobou, kterou lze v oblasti zpracování osobních údajů za správce kontaktovat je Administrátor služby. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění výše uvedeného účelu, kterým je výkon zajištění poskytování bezvadných služeb, řešení vad a náhrady škod, po ukončení užívání Q-Rune uživatelem pak maximálně po dobu zákonem stanovené promlčecí lhůty pro domáhání se náhrady škody.

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím a pokud jsou předávány jiným subjektům, jedná se o subjekty uvedené dle smlouvy, případně jsou předávány jiným správcům pouze v souvislosti s plněním zákonných povinností (zejména předávání orgánům státní správy apod.). Osobní údaje mohou být předávány spřízněným právnickým osobám Poskytovatele, tj. osobám propojeným personálně či majetkově.
Uživatel jako subjekt osobních údajů má následující práva:

 1. Právo na to být informován o zpracování osobních údajů a právo na přístup k osobním údajům. Požádá-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, Poskytovatel takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytne. Obsahem informace bude vždy sdělení o:
  1. účelu zpracování osobních údajů;
  2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
  3. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů; a
  4. příjemci, případně kategoriích příjemců.
 2. Právo požadovat opravu či doplnění osobních údajů zjistí-li subjekt osobních údajů, že správce má údaje nepřesné.
 3. Právo kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným správci a právo domáhat se výmazu údajů.
 4. Pokud se subjekt osobních údajů domnívá, že Poskytovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu osobních údajů nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
  1. požádat Poskytovatele o vysvětlení;
  2. požádat Poskytovatele, aby odstranil takto vzniklý stav (zejména může požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů); nebo
  3. se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, http://uoou.cz.
 5. Dále má subjekt osobních údajů právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Souhlasem s těmito licenčními podmínkami a instalací Q-Rune na mobilní zařízení je uzavřena smlouva na dobu neurčitou.

Uživatel může kdykoli ukončit tuto smlouvu odstoupením. Uživatel odstoupí od těchto licenčních podmínek tím, že:

 • vymaže zadanou emailovou adresu v aplikaci Q-Rune, měl-li ji vyplněnou a
 • deaktivuje svůj uživatelský účet a
 • odinstaluje Q-Rune ze všech svých mobilních zařízení a
 • oznámí Administrátorovi služby, že tímto postupem odstoupil od této smlouvy a požádá ho o odstranění údajů na zvonkovém panelu.

Je-li Poskytovatel v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může uživatel od smlouvy odstoupit, nesplní-li Poskytovatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej uživatel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly. Uživatel může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení Poskytovatele nebo z okolností zjevné, že Poskytovatel digitální obsah neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné.

Tyto licenční podmínky se výlučně řídí a budou vykládány v souladu s právem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Veškeré spory související s těmito licenčními podmínkami budou rozhodovány výlučně obecnými soudy České republiky, místně příslušný bude soud podle sídla Poskytovatele.

Tyto licenční podmínky jsou platné od okamžiku stažení Q-Rune do mobilního zařízení uživatele a jsou platné bez časového omezení (dále jen „licenční doba“). Uživatel je oprávněn licenční dobu kdykoli ukončit, a to odstraněním Q-Rune ze všech zařízení, které uživatel vlastní nebo kontroluje.

Poskytovatel informuje uživatele, který je spotřebitelem, že v případě vzniku sporu mezi Poskytovatelem a uživatelem spotřebitelem je v případě, že se nepodaří vyřešit spor dohodou, Česká obchodní inspekce subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution). Spotřebitel může podat návrh na mimosoudní řešení sporu na tyto kontaktní údaje:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Poskytovatel po schválení těchto licenčních podmínek zašle uživateli na uvedený email potvrzení se zněním těchto licenčních podmínek.

Poskytovatel bude evidovat tyto licenční podmínky, které budou uveřejněny na jeho internetových stránkách. Poskytovatel nebude žádným způsobem evidovat každý jednotlivý případ souhlasu se smluvními podmínkami jako samostatnou uzavřenou smlouvu, k níž bude umožněn uživateli přístup. Tyto licenční podmínky jsou v českém jazyce. Souhlasem s těmito licenčními podmínkami je uživatel vázán jejich obsahem. Svůj souhlas vyjádří stisknutím volby (tlačítka) „Instalovat“ Q-Rune.

Poskytovatel umožní uživateli užívat aplikaci Q-Rune bezprostředně po její instalaci, a tedy uživatel souhlasem s těmito licenčními podmínkami současně souhlasí s tím, že je-li spotřebitelem souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a že bere na vědomí, že udělením tohoto souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy podle § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Účinné od 18.10.2023